Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Przewodnik po projekcie - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Przewodnik po projekcie

,,Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy
- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”

Projekt systemowy
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

CEL PROJEKTU:
- podniesienie kwalifikacji, wzrost kompetencji i potencjału merytorycznego pracowników pomocy i integracji społecznej w województwie podlaskim;
- poprawa skuteczności i jakości funkcjonowania instytucji pomocy społecznej.

GRUPAMI DOCELOWYMI PROJEKTU SĄ OSOBY PRACUJĘCE W TYM:
- pracownicy ops i pcpr; pracownicy dps, placówek opiekuńczo-wychowawczych; innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i podmiotów integracji społecznej realizujące działania w zakresie aktywnej integracji;
- pracownicy samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej w zakresie realizacji ich zadań, w szczególności pracownicy księgowości; pracownicy ROPS w Białymstoku;
- przedstawiciele innych służb społecznych, między innymi: policjanci, pedagodzy, kuratorzy sądowi, pracownicy służby zdrowia w zakresie organizacji lokalnych zespołów interdyscyplinarnych (LZI) działających na rzecz osób wykluczonych; pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i pracowników publicznych służb zatrudnienia.

CZAS REALIZACJI:

01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. (12 miesięcy)

DZIAŁANIA:

Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych
- Rekrutacja prowadzona na bieżąco zgodnie z realizowanymi szkoleniami i doradztwem
- System rekrutacji oparty o dokumenty: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz Deklaracja uczestnictwa
- Kampania rekrutacyjna ogłaszana na podstronie projektu
- Konferencja rekrutacyjna

Zarządzanie projektem
- Stały monitoring oparty na: zebraniach zespołu, obserwacji zadań, analizie dokumentacji i kontroli zgodności z harmonogramem
- Ewaluacja prowadzona systematycznie: raporty cząstkowe i raport końcowy
- Promocja realizowana przez cały okres realizowania projektu:
a) Aktualizacja podstrony internetowej
b) Wykonanie i przekazywanie materiałów promocyjnych
c) Systematyczne informowanie o postępach realizacji projektu
d) Wykonanie filmu promującego dobre praktyki projektu

Szkolenia kadr jednostek pomocy i integracji społecznej
- Szkolenia 1, 2, 3- dniowe wynikające z Bilansu Potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz kontynuacja z lat ubiegłych.
- Trening zastępowania agresji – kurs specjalistyczny na poziomie podstawowym dla dwóch grup - pracownicy dps, wpow i ops.
Mediacje rodzinne – kurs specjalistyczny zakończony certyfikatem, dla dwóch grup.
- Seminaria dla kuratorów, pedagogów i pracowników ochrony zdrowia na temat LZI i warsztaty „praca z przypadkiem” dla członków zespołów LZI celem wypracowania metod pracy adekwatnych do problemu.

Platforma Wymiany Doświadczeń
- Zakres działalności rozszerzony o pracowników instytucji pomocy społecznej.
- Główne cele PWD: integracja sektora pomocy społecznej, kreowanie nowych rozwiązań, wdrażanie dobrych praktyk, współpraca z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką pomocy społecznej
- Odbędą się dwa seminaria (wprowadzające, podsumowujące) dla kierowników i pracowników instytucji pomocy społecznej.
- Organizacja wizyt studyjnych w celu poznania instytucji, metod i sposobów rozwiązywania problemów społecznych. Łącznie będą one trwać 28 dni.

Specjalistyczne doradztwo dla OPS i PCPR
- Cel zadania: wsparcie pracowników instytucji w kreowaniu nowoczesnej pomocy i integracji społecznej, wspieranie w rozwoju pracy socjalnej, organizacji pomocy społecznej i realizacji ustawowych zadań poprzez wsparcie doradcze ekspertów.
- System doradztwa oparty na regulaminie doradztwa, w którym określono zasady wsparcia oraz sposób jego rozliczania.
- Ustalone zostały dyżury doradcze naszych specjalistów, podczas których doradztwo będzie realizowane bezpośrednio.

Badania i analizy
- Przeprowadzone zostaną badania w trzech obszarach:
a) funkcjonowanie LZI,
b) raport stanu zastanego Ekonomii społecznej
c) raport o sytuacji osób starszych i ich roli społecznej.
Wyniki z badań zostaną przedstawione w formie publikacji, które zostaną upowszechnione wśród jednostek pomocy i integracji społecznej, na stronach internetowych, fragmenty ukażą się także w kwartalniku „Podlaski Przegląd Społeczny”.
- Przygotowana zostanie publikacja „ABC LZI”

Aktywizacja społeczno-ekonomiczna
- Organizacja dwóch seminariów celem powołania zespołu do spraw opracowania wieloletniego planu rozwoju ekonomii społecznej w naszym regionie i pokazania dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania już istniejących instytucji ekonomii społecznej. Do zespołu zostanie powołanych pięciu ekspertów – specjalistów, którzy opracują wstępną wersję wieloletniego planu rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim. Plan zostanie zatwierdzony przez Zarząd Województwa.
- Przeprowadzenie warsztatów dla liderów społecznych i grup aktywnych (GAL) mające na celu przygotowanie do rozwoju mechanizmów ekonomii w regionie.

Upowszechnienie współpracy i dobrych praktyk instytucjonalnych
- Organizacja trzech seminariów upowszechniających dobre praktyki:
1) Seminarium jednodniowe dotyczące dobrych praktyk w zakresie współpracy partnerskiej.
2) Seminarium dwudniowe dla pracowników uczelni kształcących kadrę pomocy społecznej i pracowników instytucji pomocy społecznej – seminarium ogólnopolskie.
3) Seminarium trzydniowe dotyczące rozwijania partnerstwa na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i możliwości współpracy trans granicznej z przedstawicielami z zagranicy.
- Wydanie publikacji poseminaryjnych w formie biuletynów.
- Kontynuacja wydawania kwartalnika „Podlaski Przegląd Społeczny”.
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215