Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
[2010] Przewodnik po projekcie - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

[2010] Przewodnik po projekcie

 

,,Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy
- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”
Projekt systemowy
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
reazlizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
 
 
CEL PROJEKTU
• Podniesienie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie rozwoju instrumentów i narzędzi aktywnej integracji oraz zadań określonych ustawą przez szkolenia,
• Wsparcie merytoryczne pracowników w zakresie przygotowania, realizacji i sprawnym rozliczaniu projektów systemowych oraz poznanie różnych możliwości współpracy, ulepszenie współdziałania pomiędzy systemem pomocy społecznej i innymi służbami społecznymi z województwa podlaskiego,
·Nabycie przez kadrę kierowniczą umiejętności nowoczesnego i profesjonalnego zarządzania jednostką pomocy społecznej oraz fachowego zarządzania zasobami ludzkimi.
 
GRUPAMI DOCELOWYMI PROJEKTU SĄ PRACOWNICY:
·instytucji pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, rops,
·domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych,
·innych służb społecznych działający na rzecz osób wykluczonych społecznie w ramach Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych,
· jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz podmiotów integracji społecznej realizujących zadania w zakresie aktywnej integracji z województwa podlaskiego.
 
CZAS REALIZACJI
01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. (12 miesięcy)
 
DZIAŁANIA

Promocja i rekrutacja
Promocja
• Systematyczne informowanie o postępach realizacji projektu,
• Wykonanie i przekazywanie materiałów promocyjnych,
• Akcja medialna w radiu,
·Konferencja informacyjno-podsumowująca,
• Aktualizacja podstrony internetowej projektu.
Rekrutacja
·Prowadzona będzie na bieżąco, zgodnie z harmonogramem działań,
•System rekrutacji oparty o dokumenty: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz Deklaracja uczestnictwa,
• Kwalifikacja uczestników na podstawie składanych deklaracji uczestnictwa oraz kart zgłoszeniowych,
• Kampania rekrutacyjna ogłaszana będzie na podstronie internetowej projektu oraz w mediach.

Zarządzanie projektem i monitoring
• System monitoringu obejmuje wszystkie działania projektu oraz ich zgodność z harmonogramem,
• Zapewnia sprawne realizowanie projektu,
• Zebrania zespołu ekspertów realizujących projekt,
• Analiza tworzonej dokumentacji,
• Sprawozdania okresowe oraz kontrola zgodności realizacji działań z harmonogramem.

Szkolenie kadr jednostek pomocy społecznej
I.Szkolenia 1,2,3-dniowe, dotyczyć będą m.in.:
- realizacji zadań określonych ustawą,
- nowych instrumentów aktywizacji społecznej,
- form, metod i technik pracy socjalnej.
II. Cykl szkoleń dla kadry kierowniczej
 - podniesienie i wzmocnienie kwalifikacji w zakresie zarządzania placówką i innych mających na celu osiągnięcie wyższej skuteczności w pracy, poprawy komunikacji, umiejętności, inspirowania innych do efektywnego wykonywania zadań.
III. Specjalistyczne szkolenia „Superwizje dla pracowników socjalnych ops i pcpr”- pilotaż
- wzmocnienie potencjału pracowników socjalnych, poprzez wymianę informacji,
- uczenie się na podstawie doświadczenia innych,
- wyjaśnienie dylematów etyczno-moralnych,
- ćwiczenia praktyki zawodowej pod okiem superwizora.

Platforma Wymiany Doświadczeń
Głównym celem jest integrowanie sektora pomocy społecznej, rzecznictwo interesów, potrzeb sektora, kreowanie nowych rozwiązań, dobrych praktyk, współpraca z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką pomocy społecznej. Działanie skierowane do kadry kierowniczej ops, pcpr, które obejmuje:
·dwa spotkania jednodniowe o charakterze seminaryjno – warsztatowym, podczas których prezentowany będzie konkretny temat z dziedziny polityki społecznej, prowadzone będą konsultacje i dyskusje.
·wizyty studyjne w instytucjach pomocy i integracji społecznej realizujących nowatorskie, efektywne rozwiązania w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w regionie , jak też w całym kraju. Planujemy zorganizować jedną dwudniową wizytę i dwie czterodniowe.

Specjalistyczne doradztwo dla OPS i PCPR
Doradztwo będzie prowadzone w dwóch obszarach:
1)    doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w dwóch zakresach:
a)    pisanie i realizowanie projektów systemowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
b)   realizacja zadań przez instytucje pomocy i integracji społecznej określonych ustawą,
2)    doradztwo dla pracowników ROPS.

Wsparcie szkoleniowo-doradcze
1) Warsztaty szkoleniowe i wsparcie dla Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych działających na rzecz osób wykluczonych społecznie, w tym kadr lokalnych placówek/instytucji pomocowych, oświatowych, służby zdrowia oraz innych organizacji wspierających dziecko i rodzinę.
2) Szkolenia dla pracowników instytucji wsparcia i opieki nad dziećmi i młodzieżą, gdzie celem jest zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia programów działań profilaktycznych adekwatnych do potrzeb możliwości lokalnej społeczności.

Ewaluacja
Ewaluacja projektów systemowych ops i pcpr zostanie przeprowadzona zgodnie z przedstawionym przez Ministra Rozwoju Regionalnego „Założeniami do ewaluacji projektów systemowych, realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL”.

Kampania informacyjno-promocyjna dobrych praktyk
• Kontynuacja wydawnictwa kwartalnika - „Podlaski Przegląd Społeczny”,
• Przeprowadzenie dwóch trzydniowych seminariów upowszechniających oraz jednodniowych spotkań przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, pup i ROEFS.
 
REZULTATY I PRODUKTY

Produkty
- 450 Beneficjentów Ostatecznych uzyska usługę szkoleniową,
- zostanie zrealizowane 776 godzin szkoleniowych,
- 200 godzin doradztwa,
- 50% instytucji pomocy społecznej będzie uczestniczyło w PWD,
- powstanie 10 Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych

Rezultaty twarde:
- nabycie wiedzy w systemie pozaszkolnym przez 450 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej,
- poprawa umiejętności niezbędnych w pomocy społecznej przez 450 uczestników,
- nabycie umiejętności pisania i realizowania projektów systemowych,
- wzrost współpracy pomiędzy służbami.

Rezultaty miękkie:
- Nabycie umiejętności z zakresu realizowania projektów systemowych,
- Wzrost umiejętności stosowania aktywnej integracji,
- Wzrost kompetencji kierowniczych,
- Wzrost umiejętności współpracy i wymiany informacji,
- 80% kadry kierowniczej uczestniczących w spotkaniach PWD i szkoleniach podwyższy poziom wymiany informacji między sobą.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215