Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Seminarium w zakresie współpracy partnerskiej - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Seminarium w zakresie współpracy partnerskiej

     W dniu 25 lipca 2011 r. w Hotelu Trio w Białymstoku odbyło się Seminarium w zakresie współpracy partnerskiej. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu systemowego „Bądź Aktywny Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
     Seminarium poświęcone było zagadnieniom ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada nowe zadania na gminy, powiaty, samorząd województwa.
     Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Pani Emilii Januszyk - asystenta Kierownika Projektu. W dalszej części spotkania zadania samorządu województwa, gminy i powiatu w projekcie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem omówiła Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Pani Elżbieta Rajewska-Nikonowicz. Następnie Pani Ewelina Nowik - asystent ds. promocji, przedstawiła zaplanowane działania w projekcie systemowym Biura Projektu ROPS na okres sierpień – grudzień 2011 r.
     W dalszej kolejności głos zabrała przedstawicielka Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – Pani Katarzyna Liedke-Charkiewicz, która omówiła obecny system funkcjonowania opieki nad dziećmi w placówkach na terenie województwa podlaskiego. Dobre praktyki z zakresu zadań realizowanych przez asystenta rodzinnego przedstawiła Pani Barbara Czarniecka – przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku oraz Pani Anna Tomulewicz – Dyrektor Środowiskowego Domu Rodzinnego „Nasz Dom” w Białymstoku.
     Następnie Pani Aneta Kruszczyńska – Jurek zaprezentowała „Dobre praktyki” współpracy partnerskiej oraz zasady funkcjonowania, metody pracy, formy rodzinnej pieczy zastępczej na przykładzie zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej. Pani Ewa Mojsak - Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Białymstoku oraz Pani Ewa Biernacka - opiekun w Rodzinnym Domu Dziecka Świętej Rodziny z Nazaretu, przedstawiły ww. zagadnienia na przykładzie rodzinnego domu dziecka.
     W końcowej części seminarium Wicemarszałek Województwa Podlaskiego - Mieczysław Kazimierz Baszko podziękował pracownikom Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku za organizację seminarium oraz prelegentom spotkania za omówienie podczas seminarium zagadnień dotyczących wspierania rodziny i sprawowania pieczy zastępczej.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215