Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Badanie: "Stan zastany funkcjonowania LZI obejmujący okres od września 2010 r. do lutego 2011 r. oraz od marca 2011 r. - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Badanie: "Stan zastany funkcjonowania LZI obejmujący okres od września 2010 r. do lutego 2011 r. oraz od marca 2011 r.

     Celem głównym badania jest dokonanie diagnozy stanu zastanego w obszarze tworzenia i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych w gminach województwa podlaskiego. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na:
- ustalenie elementów wspierających i stanowiących przeszkody w tworzeniu i funkcjonowaniu Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych, leżących po stronie poszczególnych instytucji wchodzących w skład zespołów tj. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorów sądowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Badanie ma wskazać najbardziej pożądane sposoby wsparcia gmin woj. podlaskiego w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- określenie efektywności realizacji cyklu dla Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych jako elementu wspierającego merytorycznie i organizacyjnie gminy województwa podlaskiego w procesie tworzenia zespołów w okresach wrzesień 2010 r. - luty 2011 r. oraz marzec 2011 r. - październik 2011 r.
     Wyniki przeprowadzonej analizy posłużą ustaleniu i wypracowaniu działań na rzecz wdrożenia adekwatnych form wsparcia gmin i w/w instytucji oraz eliminacji barier w tworzeniu i funkcjonowaniu LZI.
     Przeprowadzone badanie ma zrealizować następujące cele:
1) uzyskanie informacji na temat utworzonych Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych w gminach województwa podlaskiego (liczba LZI, system funkcjonowania, koordynowanie pracami zespołu);
2) ocena stanu funkcjonowania LZI przez poszczególne instytucje, wchodzące w skład zespołów interdyscyplinarnych;
3) wpływ przeprowadzonych edycji cyklu dla LZI na tworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych,
4) identyfikacja problemów i kluczowych barier, utrudniających tworzenie zespołów interdyscyplinarnych, leżących po stronie poszczególnych instytucji wchodzących w skład zespołów interdyscyplinarnych;
5) identyfikacja potrzeb i metod wsparcia gmin województwa podlaskiego w zakresie tworzenia i funkcjonowania LZI; .
6) identyfikacja potrzeb i metod wsparcia instytucji wchodzących w skład LZI wyżej wymienione cele winny dotyczyć wskazanych okresów wrzesień 2010 r. - luty 2011 r. oraz marzec 2011 r. - październik 2011r., celem opracowania w raporcie końcowym analizy porównawczej.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215