Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Rekrutacja na studia podyplomowe - rekrutacja zakończona - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Rekrutacja na studia podyplomowe - rekrutacja zakończona

          Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku uprzejmie informuję, iż Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich rozpoczyna realizację drugiej edycji studiów podyplomowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Projekt 1.45 ,,Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych”.

Zgodnie z założeniami projektu studia podyplomowe odbywać się mogą na kierunkach:
1. Zarządzanie instytucjami pomocy społecznej,
2. Organizacja pomocy społecznej – zakres tematyczny studiów musi być zgodny
z obowiązującymi przepisami, określającymi minimum programowe dla w/w specjalizacji (przedmioty nauczania i godziny),
3. Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej,
4. Zarządzanie informacją w instytucjach publicznych,
5. Zarządzanie polityką społeczną,
6. Zarządzanie gospodarką społeczną,
7. Zarządzanie i marketing,
8. Ekonomia społeczna,
9. Zarządzanie funduszami europejskimi.

Projekt przewiduje studia podyplomowe dla pracowników zatrudnionych w:
• Ośrodkach Pomocy Społecznej,
• Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie,
• Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej,
• Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego,

Domach Pomocy Społecznej,
Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych,
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych - licencjat lub magister, zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych (dyrektor, kierownik, zastępca dyrektora/kierownika, kierownik działu) wraz z kadrą kierowniczą średniego stopnia lub wskazanych przez kierownika jednostki pracownikach, którzy mogą w przyszłości ubiegać się o stanowiska kierownicze.

          W studiach podyplomowych w ramach projektu mogą brać udział osoby, które nie brały udziału w pierwszej edycji studiów. Pierwszeństwo mają osoby, które z uwagi na unieważnienie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, nie rozpoczęły studiów w pierwszej edycji.
          Z każdej instytucji będzie przyjęty na studia przynajmniej jeden pracownik (preferowani pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony).
         Warunkiem koniecznym przyjęcia pracownika na studia jest zgoda jego bezpośredniego przełożonego.
         Na studia może być zgłoszona jedna osoba i jedna osoba na listę rezerwową, wraz ze wskazaniem wybranego kierunku studiów. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich opublikuje na swojej stronie internetowej informację o wykonawcach usługi: studia podyplomowe.
         Rozpoczęcie studiów planowane jest w październiku/listopadzie 2010 r. O dokładnym terminie rozpoczęcia zajęć dydaktycznych i miejscu ich przeprowadzenia, uczestników studiów informować będą wybrane uczelnie. Studia odbywać się będą w systemie zjazdów dwudniowych weekendowych (sobota- niedziela).

Uczestnicy studiów podyplomowych będą mieli zapewnione:
1. Usługę edukacyjną na wybranym kierunku studiów.
2. Niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne (np. długopisy, teczki, notesy).
3. Zakwaterowanie (uczestnicy studiów podyplomowych będą zakwaterowani w hotelu, co najmniej dwugwiazdkowym, w pokojach maksymalnie 4–osobowych).
4. Wyżywienie (uczelnia zapewni każdemu studentowi, podczas jednego zjazdu, dwa posiłki obiadowe oraz jedno śniadanie i jedną kolację oraz przerwy kawowe – przynajmniej jedną dziennie).
5. Zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania słuchacza do miejsca w którym prowadzone są zajęcia. Przewiduje się zwrot kosztów w kwocie do 100 zł na jeden zjazd, na jednego studenta (na podstawie udokumentowanego wydatku). W przypadku osób zamieszkałych
w miejscowości, w której odbywają się zajęcia, przysługuje im zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej, jednak w uzasadnionych przypadkach możliwe jest rozliczanie kosztów dojazdu samochodem prywatnym. Warunkiem rozliczenia kosztów podróży samochodem prywatnym będzie złożenie władzom uczelni oświadczenia o niemożliwości dojazdu komunikacją publiczną na odbywające się zajęcia i z powrotem oraz uznanie za zasadne przez uczelnię dojazdu samochodem prywatnym na zajęcia (szczególnie
w przypadku osób z miast, w których odbywać się będą studia podyplomowe).

         Uczelnie, przyjmując kandydata na studia będą wymagać przedłożenia dokumentów uprawniających do podjęcia studiów podyplomowych, tzn. dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) lub studiów magisterskich, a także kopii dowodu osobistego, zdjęcia do legitymacji i ewentualnie do dyplomu ukończenia studiów.
           Uczestnicy studiów będą zobowiązani do systematycznego udziału w zajęciach dydaktycznych według harmonogramu zajęć, usprawiedliwiania nieobecności na zjazdach, systematycznego uzyskiwania wpisów w indeksie oraz zaliczania przedmiotów zgodnie z kartą egzaminacyjną, wypełniania kart ewaluacji, ankiet, kwestionariuszy w trakcie trwania studiów i po ich zakończeniu.

Uczestnik studiów:
1. Zalicza zajęcia w terminach przewidzianych planem studiów oraz składa egzaminy w sesji określonej planem studiów i zgodnie z jej harmonogramem.
2. Po otrzymaniu na egzaminie oceny niedostatecznej uczestnikowi studiów przysługuje prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego z każdego niezdanego przedmiotu.
3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie w ustalonym terminie uczestnik ma prawo wyłącznie do jednego terminu egzaminu.
4. Uczestnikowi studiów przysługuje przywrócenie do terminu egzaminu w przypadku choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności na egzaminie w wyznaczonym terminie.

          Warunkiem zaliczenia studiów jest spełnienie wszystkich wymagań (obecność i udział w zajęciach oraz zaliczenie egzaminów), określonych w planie studiów. W stosunku do uczestników, którzy nie zaliczyli toku studiów wydaje się decyzję o skreśleniu z listy uczestników.
          Rezygnacja ze studiów następuje poprzez złożenie przez uczestnika studiów pisemnego oświadczenia.

Skreślenie z listy uczestników studiów w ramach projektu nastąpi w przypadku:
1. Braku usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach dydaktycznych na więcej niż dwóch zjazdach w semestrze,
2. Zakończeniu stosunku pracy z pracodawcą z przyczyn zależnych od uczestnika studiów,
3. Niezaliczenia semestru.

          W związku z powyższym, zwracam się do Państwa Dyrektorów/Kierowników z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji i o przygotowanie kart zgłoszeniowych kandydatów zainteresowanych podjęciem studiów podyplomowych z uwzględnieniem kierunku. Liczba miejsc na studia jest ograniczona.

          Zgłoszenie proszę przesłać do Biura Projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2010 r. do godz. 12.00, faxem na nr 85 744 22 15.

         
Osobami upoważnionymi do kontaktu w powyższej sprawie są Pani Agnieszka Sobolewska oraz Pani Joanna Nowik tel. 85 744 22 16.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego