Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
II Seminarium PWD - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

II Seminarium PWD

           Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, zorganizował drugie seminarium Platformy Wymiany Doświadczeń, które odbyło się 5 listopada 2010 r. w restauracji TOAST w Białymstoku. Skierowane było do Dyrektorów/Kierowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z województwa podlaskiego oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. W seminarium uczestniczyło 66 osób.
          Tematem seminarium była problematyka związana z tworzeniem oraz funkcjonowaniem Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych, co wynika z wejścia w życie dnia 1 sierpnia 2010 r. znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wynikającym z niej obowiązkiem tworzenia zespołów interdyscyplinarnych.
           Spotkanie rozpoczęto wystąpieniem Pani Bożeny Sury - pracownika ROPS w Białymstoku, która przedstawiła wyniki realizowanego przez Biuro Projektu ROPS w Białymstoku cyklu warsztatów związanych z tworzeniem LZI.
          Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych w świetle nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przedstawiła Pani Ewelina Bazyluk - mgr psychologii klinicznej, Koordynator Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Konsultant Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, pracownik dydaktyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Członkini Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
         
         Następnie planowane działania w zakresie tworzenia LZI przedstawili przedstawiciele jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi:
- Joanna Lisowska – asystent Wydziału Prewencji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
- Andrzej Rzepniewski – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Białymstoku,
- Marek Frąckiewicz - Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Wychowania z Kuratorium Oświaty w Białymstoku
- Bożena Kulikowska – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białymstoku
- Anna Jakubowska - z Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
         
          Spotkanie zakończono wystąpieniem:
- Aliny Czarnieckiej – Dyrektora MOPS w Mońkach
- Jolanty Molskiej – Koordynatora Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mońkach
- Ireny Godlewskiej – Kierownika MGOPS w Wasilkowie
- Siostry Marty Kamińskiej – Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego przy Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej OPOKA w Wasilkowie, które przedstawiły działania realizowane na terenie gmin Mońki oraz Wasilków w zakresie walki z przemocą.
 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60
Galerie zdjęć
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego