Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Przeprowadzenie szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Przeprowadzenie szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ROPS.III.3321-17/2011
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń przedstawicieli Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2011-10-28
2011-11-10 15:30
ROZSTRZYGNIĘTO

 

 

Rozstrzygnięcie zapytania dotyczącego przeprowadzenia szkoleń pn.”Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Szkolenie Podstawowe” 
 
W dniu 14.11.2011 zapoznano się z ofertami zgłoszonymi w ramach zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń pn. ”Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Szkolenie Podstawowe”. Przy rozpatrzeniu ofert poddano analizie kwalifikacje oferentów oraz inne kryteria określone w zapytaniu ROPS.III.3321-17/2011, umieszczonym na stronie internetowej. Postanowiono przyjąć ofertę i zlecić realizację szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej PODLASKIE CENTRUM, ul. Dojlidy Fabryczne 26, 15-555 Białystok.

 


 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń przedstawicieli Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Temat:
Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Szkolenie Podstawowe
Cel szkolenia:
Wzmocnienie wiedzy i umiejętności praktycznych przedstawicieli Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizowanych zadań.
Adresaci Szkolenia oraz liczba uczestników:
Członkowie GKRPA województwa Podlaskiego. Liczba uczestników powinna odpowiadać grupie warsztatowej.
Zakres tematyczny szkoleń:
- uzależnienie i współuzależnienia,
- procedury postępowania wobec osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu (motywowanie do leczenia),
- regulacje prawne kwestii zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego
- psychologiczne oraz społeczne aspekty zjawiska przemocy w rodzinie. Formy pomocy osobom uwikłanym w przemoc,
- udział i rola pracowników GKRPA w funkcjonowaniu Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych
Rekomendowany tryb szkolenia : warsztatowo – wykładowy.
Termin szkoleń:
listopad – grudzień 2011 r. Szkolenia w systemie 1-dniowym.
Miejsce szkoleń:
Powiat: bielski, zambrowski i wysokomazowiecki.
Informacje dodatkowe:
W roku 2009 szkoleniem objęto powiaty województwa podlaskiego: łomżyński oraz kolneński, natomiast w roku 2010: sokólski i augustowski. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, jako organizator przedsięwzięcia zapewni bazę szkoleniową oraz dokona rekrutacji uczestników szkolenia.
Uprzejmie prosimy o złożenie oferty za pomocą elektronicznych środków wymiany informacji na adres: elzbieta.krolewska@rops-bialystok.pl  w terminie do dnia 10.11.2011 r.   
Oferta powinna zawierać:
- konspekt zajęć,
- Informacje na temat kwalifikacji osoby/osób prowadzących szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń w w/w obszarze;
- całkowity koszt szkoleń z uwzględnieniem szacunkowego kosztu dojazdu na miejsce szkoleń,
- koszt przygotowania materiałów szkoleniowych,
Kryterium wyboru oferty:
- kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie trenera/trenerów,
- koszt przeprowadzenia szkoleń.
Termin wybrania oferty nastąpi w dniu 14.11.2011 r.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215